Links - Offentlige organisationer

Dette er gourmethavens linksamling. Her finder du links til havesider og andre sider med indhold, der kan være relevant for haveinteresserede. Linkene i listen herunder er fra kategorien 'Offentlige organisationer' sorteret efter hvor nye, de er i linksamlingen.

Der er 317 links samlingen, heraf 19 i 'Offentlige organisationer'.

Viser link 1 til 19 i kategorien 'Offentlige organisationer'

 The N.I. Vavilov Institute of Plant Industry 3783 klik 

The N.I. Vavilov Institute of Plant Industry is the only research institution in Russia whose activities include plant genetics resources (PGR) collection, conservation and study. This Institute, its accomplishments, and role in maintaining the global ex situ collection are well known world-wide. Its global PGR collection represents plant diversity encompassing 320,000 accessions of 155 botanical families, 2,532 species of 425 genera. For instance, the collection harbours 95,000 accessions of grain crops, over 43,000 of legumes, 52,000 of groat crops, 26,000 of industrial crops, 28,000 of fodder crops, about 10,000 of potato, and 50,000 of vegetables. VIR also maintains a herbarium of 260,000 specimens.

Kategori: Offentlige organisationer | Gamle sorter og historie

 LandbrugsArven 2089 klik 

LandbrugsArven.dk er en indgangsportal til alle som interesserer sig for danske genressourcer. På hjemmesiden kan du læse om bevaringsarbejdet med plantegenetiske ressourcer og finde links til andre hjemmesider om emnet. Du kan også finde information om arrangementer med plantegener som tema.

LandbrugsArven.dk er oprettet med midler fra Fødevareministeriet. Hjemmesiden er blevet til i og administreres af Randers Regnskov.

Kategori: Gamle sorter og historie | Offentlige organisationer

 Uppsala linneanska trädgårdar 2352 klik 

Linnéminnena och Botaniska trädgården vid Uppsala universitet utgör tillsammans Sveriges äldsta botaniska trädgård. I 350 år har vi i Linnés anda kombinerat botanik och hortikultur till en skön och lärorok blandning. I år är det 300 år sedan Carl von Linné föddes. Det firas med nyrenoverade anläggningar, bättre besöksmottagande och massor av roliga programpunkter.

Kategori: Besøgshaver og udstillinger | Offentlige organisationer | Forskning og uddannelse

 Danseed - Center for frøvidenskab 1889 klik 

Centret arbejder på at stimulere nationalt samarbejde med henblik på at udvikle frøsektoren inden for hele proceskæden fra forædling over produktion, forarbejdning, kvalitets-kontrol, distribution af kvalitetsfrø, -udsæd og formeringsmateriale til anvendelse inden for landbrug, havebrug og skovbrug. Dette gælder anvendelser til fødevarer, foder, fibre, brændstof, i den rekreative sektor og andre brancher, hvor kvalitet og produktion af frø, udsæd og formeringsmateriale har betydning. Centret tilstræber en tæt sammenhæng og synergi mellem forskning, udvikling, undervisning, innovation og videnformidling inden for frøvidenskab og -teknologi ved at samle og koordinere igangværende aktiviteter og stimulere nye initiativer til fremme af den danske frøsektor.

Initiativet til centrets oprettelse udspringer af KVL's og DJF's mangeårige samarbejde på frøområdet. Centret etableres med henblik på at stimulere et tæt samarbejde mellem erhvervsliv, uddannelses- og forskningsinstitutioner og andre aktører inden for den danske frøsektor.

Kategori: Offentlige organisationer

 The National Council for the Conservation of Plant 1892 klik 

Save our Plant Heritage - Pass it on. If you're a gardener, a horticultural enthusiast, or just someone who values our natural and cultural heritage, think about this...our traditional British garden plants are disappearing.

Plants which were once grown in abundance have been lost forever; many others are dwindling fast. The small independent growers who introduced and cultivated hundreds of different plants are gone. And since many never recorded their work, their precious knowledge has died with them.

The NCCPG seeks to conserve, document, promote and make available Britain and Ireland's rich biodiversity of garden plants for the benefit of everyone through horticulture, education and science.

Kategori: Offentlige organisationer | Gamle sorter og historie

 Centre for Plant Biodiversity Research 1626 klik 

A collaborative venture between the Department of the Environment and Heritage's Australian National Botanic Gardens and the Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization's Division of Plant Industry.

Kategori: Offentlige organisationer | Gamle sorter og historie

 Programmet för odlad mångfald 2307 klik 

Programmet för odlad mångfald, POM, är en nationell satsning för att bättre bevara och nyttja våra kulturväxter. Sveriges Riksdag beslutade redan 2000 att POM skulle genomföras som ett verktyg för att förverkliga Konventionen om biologisk mångfald eller Riokonventionen.

Jordbruksverket ansvarar för POM och Centrum för biologisk mångfald samordnar programmet. Därutöver deltar många organisationer, myndigheter, företag, botaniska trädgårdar och andra.

POM har för närvarande sex olika inventeringsprogram som dammsuger Sverige på bär, frukt, perenner, narcisser och frön.

Kategori: Frøavl og frøsamlere | Gamle sorter og historie | Offentlige organisationer

 Norske Genressurser 2050 klik 

Bevaring av genetiske ressurser og en bærekraftig forvaltning av disse er av grunnleggende betydning for å opprettholde biologisk mangfold og for fremtidige generasjoners matvaresikkerhet, livskvalitet og velferd. Genetiske ressurser i husdyr, kulturplanter og skogstrær er det levende grunnlaget for dagens landbruk og vilkåret for videre utvikling. Et stort genetisk mangfold har vært en nødvendig forutsetning for utvikling av et samfunn fundert på jord- og skogbruk. Fremtidens behov for genetisk variasjon vil ikke være mindre, verken i naturen, i landbruket eller innenfor andre sektorer som benytter biologisk materiale.

Ved modernisering av landbruket, globalisering av produksjon, handel og et generelt press på planter og dyrs leveområder kan genetisk materiale ugjenkallelig bli borte. Dagens genressursforvaltning vil derfor ha avgjørende betydning for økologisk og økonomisk utvikling. I tillegg har vi en etisk forpliktelse til å sørge for gode levevilkår for andre organismer, noe som også er viktig for vår egen natur- og kulturopplevelse.

Norge har ansvar for å forvalte sine genetiske ressurser på en bærekraftig måte, noe som blant annet er stadfestet gjennom internasjonale konvensjoner og avtaler.

Kategori: Offentlige organisationer | Gamle sorter og historie

 Institute of Plant Genetics and Crop Plant Researc 2868 klik 

The mission of the IPK Gatersleben, a Leibniz Institute, is to conduct basic and applied research in the area of plant genetics and crop plant research. The results of this work are not only of significant benefit to plant breeders and the agricultural industry, but also to the food, feed, and chemical industry. An additional research area, the use of renewable raw materials, is increasingly gaining in importance.

The institute has four academic departments (genebank, cytogenetics, molecular genetics, and molecular cell biology) with the following key research areas:

  • diversity research on crop plants,
  • dynamics of plant genomes, and
  • integrative biology of plant performance.

The IPK houses one of the world's largest gene banks. The inventory of currently ~ 148.000 crop samples is used extensively for research.

Kategori: Offentlige organisationer | Databaser | Gamle sorter og historie

 Public Seed Initiative 1732 klik 

The Public Seed Initiative (PSI) is a joint cooperative effort between Cornell University Departments of Plant Breeding and Horticulture, the Northeast Organic Farming Association of New York, Inc, and the USDA—Agricultural Research Service’s Plant Genetic Resources Unit in Geneva, NY.

Farmers need varieties that work in their climates, soils and markets. Northeast growers are now dependent on a much narrower range of varieties produced for large farmers and average national growing conditions. Organic farmers, in particular, need varieties that do well in organic farming systems.

Cornell breeders, the USDA’s seed bank staff in Geneva, NY, and the Northeast Organic Farming Association of New York, Inc are working with farmers and seed companies to develop a vegetable breeding and seed production training program that will help improve productivity, profitability and the viability of agriculture in the northeast.

Kategori: Frøavl og frøsamlere | Offentlige organisationer

 Bioversity International 1555 klik 

Bioversity International has a staff of around 320 working in 16 offices around the world.

Bioversity was established in 1974 by the Consultative Group on International Agricultural Research (CGIAR) and remains a part of the CGIAR-system.

Originally called the International Board for Plant Genetic Resources (IBPGR), it was set up in response to growing alarm over the rapid loss of crop biodiversity and the threat this posed to agricultural growth and food security. IBPGR’s mission was to coordinate an international plant genetic resources programme. This included organizing collecting missions as well as building and expanding genebanks at national, regional and international levels.

Kategori: Offentlige organisationer | Frøavl og frøsamlere

 ArtDatabanken 1962 klik 

ArtDatabanken arbetar med kunskapen om den biologiska mångfalden i Sverige. Vi samlar in, lagrar, utvärderar och tillhandahåller information om våra vildlevande arter. Med stöd av kunskapen om arters status i landet upprättar ArtDatabanken Sveriges rödlista. I rödlistan förtecknas arter vars långsiktiga överlevnad är hotad.

I bokverket Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna kommer kunskapen om större delen av landets alla 50 000 flercelliga växt-, djur- och svamparter att presenteras på ett populärvetenskapligt sätt.

Kategori: Databaser | Gamle sorter og historie | Offentlige organisationer

 Skadedyrlaboratoriet 1805 klik 

Forskergruppen driver forskning i skadedyr (insekter og mider) i husdyrbrug, lagre, fødevareproduktion, restauranter og storkøkkener, på mennesker og kæledyr, i bygninger og materialer. Der forskes desuden i skadegørende pattedyr (rotter, mus, mm.) i alle situa-tioner. Gruppens mål er gennem sin forskning at kunne anvise forebyggelses- og bekæmpelsesmetoder, der mindsker miljøbelastningen og fremmer en bæredygtig produktion. Der forskes i skadedyrs forekomst og populationsbiologi, kemisk bekæmpelse, alternative bekæmpel-sesmetoder, herunder biologisk bekæmpelse baseret på skadedyrenes naturlige fjender (rovlevende og snyltende arter, insektspecifikke svampe), insekticidresistens, dens udbredelse og virkemekanismer samt i metoder til monitering af skadedyrforekomst.

Kategori: Offentlige organisationer

 Nakskov Kulturhistoriske Planter ikke aktiv 

Hjemmeside om et integrations- og opkvalificeringsprojekt. Projektet er baseret på deltagernes kulturelt forankrede viden, hvorfor der tages udgangspunkt i deltagernes egen viden og egne ønsker og forankres i målgruppens famililemæssige traditioner. Derudover fokuserer projektet på opformering og frøavl af sjældne kulturhistoriske nytteplanter.

Kategori: Offentlige organisationer | Gamle sorter og historie

 Center for Biologisk Bekæmpelse ikke aktiv 

Center for Biologisk Bekæmpelse har til formål at styrke udvikling og anvendelse af biologisk bekæmpelse i Danmark og Internationalt ud fra principper om økologisk bæredygtighed

Kategori: Offentlige organisationer | Økologi

 Plantedirektoratet 1598 klik 

Hjemmeside for plantedirektoratet, der sorterer under Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.

Kategori: Offentlige organisationer

 Nordisk Genbank 2294 klik 

NGB är ett samnordiskt institut som rapporterar direkt till Nordiska Ministerrådet. NGB har en personalstab på fjorton personer och för att kunna arbeta effektivt med de olika växtslagen har sex arbetsgrupper bildats. NGB bevarar växtmaterial som är intressanta för nordisk jordbruk och trädgårdsnäring.

Kategori: Offentlige organisationer | Databaser | Frøavl og frøsamlere

 PlanteInfo 3190 klik 

Den første landbrugsfaglige hjemmeside i Danmark. PlanteInfos målgruppe er de profesionelle dyrkere, men der er også mange interessante oplysninger for haveinteresserede. F.eks. landsdækkende målinger af jordtemperaturen.

Kategori: Offentlige organisationer

 Danmarks Jordbrugsforskning ikke aktiv 

Danmarks Jordbrugsforskning er en sektorforskningsinstitution under Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Danmarks Jordbrugsforskning har blandt andet en afdeling for havebrugsproduktion.

Kategori: Offentlige organisationer | Havebrug | Forskning og uddannelse

Læs eventuelt også:

Hvor kommer gourmethavens frø fra?
Foreslå eller ret link
Fejlmelding af link


 Vælg kategori og sortering

Kategori:

Sorter efter:

 Søg i linksamlingen

Søg efter:

Søg i:
beskrivelse
navn
adresse

 

© Copyright , Gourmethaven.

4 online
free counters